www.midicamping.nl

Slide 1

Langer verblijf

Plattegrond

 

 

 

 

Reglement vaste plaatsen / (sta- en toercaravans) 

Herzien oktober 2012

 Nutsvoorziening.

Op uw jaarplaats zijn verschillende aansluitpunten aanwezig. Alle kosten die ontstaan door storingen die optreden in de elektrische installatie, waterleiding, rioolstelsel en of verdere installatie na dit aansluitpunt, zijn voor uw rekening.

Water:

* Het verbruik van water gaat via de watermeter en wordt in het najaar gefactureerd.

* Na 1 november moet u zelf in de waterput het water aftappen dmv het aftapkraantje om bevriezing te voorkomen.

Gas:

* Bij iedere caravan mogen max. 2 gasflessen voor propaan of butaangas (vol of leeg) staan. LPG tanks zijn verboden

* U bent verplicht om jaarlijks uw gasinstallatie te (laten) controleren en om de 3 jaar uw gasslang te vervangen.

Riolering:

* U bent de kosten van de rioolheffing verschuldigd welke door de gemeente Westvoorne aan ons worden doorberekend.

* Bij aansluiting op de riolering geldt dat de rioolpijp vanaf het al bestaande punt gemaakt dient te worden van PVC klasse 41, en met een zeer gering schot (1 cm op 10 m.) gelegd moet worden.

Elektra:

* Ook het verbruik van de elektra wordt bijgehouden op een meter en in het najaar gefactureerd.

* Voor de aansluiting van de elektra geldt dat, vanaf het bestaande punt, uitsluitend de grijze grondkabel gebruikt dient te worden. Deze moet nadat hij zo lang mogelijk is ingegraven zo kort mogelijk bij verticaal naar de caravan worden gelegd.

* De elektriciteitsinstallatie in uw caravan dient te voldoen aan de NEN- veiligheidsnormen en voorzien van een aardlekschakelaar. Kijk tevens uw zekeringen na. U kunt in totaal max. 16 ampère gebruiken.

Kabeltelevisie:

* In onze regio kunt u digitale televisie kijken van o.a. de KPN. Meer informatie hierover kunt u vinden bij www.kpn.com of vragen bij de receptie.

 

(Ver) Bouwen.

* Vanaf de zomer van 2012 is er een nieuw bestemmingsplan aangenomen bij de gemeente Westvoorne. Hierdoor zijn een aantal regels qua bouwen en bebouwing veranderd.

* Bespreek uw plannen altijd eerst met de campingeigenaar.

* In de periode van 1 juli tot 1 september, in voor en naseizoen tijdens de schoolvakanties en iedere zondag, mag er niet gebouwd en/of verbouwd worden

* Het (ver)plaatsen van bouwsels, zoals schuurtjes, schuttingen enz., het aanleggen van een terras, evenals het verbouwen van de caravan is zonder de schriftelijke toestemming van de campingeigenaar verboden.

* Om toestemming te verkrijgen voor een (ver) bouwing dient u een tekening (zij- en bovenaanzicht), voorzien van maten en materiaalkeus, in te dienen. Als er geen bezwaren zijn ontvangt u de tekening terug voorzien van handtekening en stempel.

* De totale bebouwing van uw plaats mag nimmer meer zijn dan 50 m2 incl. 6 m2 voor een berging. 

* De afstanden tussen alle bebouwing moet minimaal 3 meter zijn. De afstand tussen de beplanting en de caravan, schutting, schuur e.d. moet minimaal 1.5 meter zijn.

* De (sta) caravan moet, middels een op het chassis aangebracht assenstel met wielen altijd verplaatsbaar blijven.

* Kampeermiddelen, schuurtjes, schuttingen e.d. die niet voldoen aan redelijke eisen van welstand en onderhoud of niet zijn geplaatst volgens de regels kunnen worden geweigerd, dan wel, nadat u hiervan schriftelijk op de hoogte bent gesteld, op uw kosten van de camping worden verwijderd.

 

Beplanten en snoeien.

* Vanaf 2013 mag u, buiten de vakanties om, ook op zondag de hele dag mag gras maaien.

* Het kappen, zagen, snijden evenals het verplaatsen en/of beschadigen van afrasteringen en beplanting is verboden.

* In de maanden maart t/m oktober worden geen snoeiwerkzaamheden verricht. In het voor- en naseizoen is snoeien alleen toegestaan na overleg en goedkeuring van de eigenaar.

* De beplanting die u zelf plant mag geen overlast veroorzaken voor de andere recreanten.

* De plaats dient in goede staat van onderhoud te worden gehouden. De plaats moet op 1 november opgeruimd zijn en vrij van losliggende spullen 

* Als dit niet of onvoldoende gebeurt zijn wij genoodzaakt, na sommatie, op uw kosten de verzorging uit te voeren.

* In incidentele gevallen kan, tegen betaling, het gras worden gemaaid.

* Het gebruik van gif is niet toegestaan.

 

Verkoop van uw (sta) caravan.

* Ga met uw verkoopplannen altijd eerst naar de campingeigenaar.

* Nadat u hebt aangegeven dat u de (sta)caravan wil verkopen wordt de (sta)caravan, in overleg met u, door ons getaxeerd. Als de getaxeerde waarde lager is dan € 1500, - dan mag de (sta) caravan niet meer op de standplaats worden verkocht. Als u het niet eens bent met de door ons getaxeerde waarde kunt u de caravan laten taxeren door een onafhankelijke, hiertoe bevoegde partij. 

* Als de taxatiewaarde hoger is dan € 1500.- zal de eigenaar bemiddelen tussen de evt. kopers op de wachtlijst en u als de verkopende recreant. Mocht niemand van de wachtlijst interesse hebben in de aangeboden (sta) caravan dan kunt u zelf actief op zoek gaan naar een koper. De campingeigenaar houdt altijd het recht om met de nieuwe eigenaar geen nieuwe overeenkomst af te sluiten.

* Het is in principe niet toegestaan uw (sta) caravan met behoud van de plaats te verkopen. Als de (sta) caravan, na goedkeuring van de eigenaar, op Midicamping van der Burgh verkocht wordt met behoud van plaats dan wordt er door ons een toeslag geheven van 5% van de verkoopprijs, met een minimum van € 200.- en een maximum van € 500.-. Deze toeslag dient te worden betaald door de koper.

* Bij het beëindigen van de overeenkomst dient de plaats volledig opgeruimd en netjes te worden achtergelaten, vrij van schuurtjes, tegels, afval, losse voorwerpen enz.

* Indien een caravan moet worden gesloopt of afgevoerd, zijn de kosten van sloop en/of afvoer voor rekening van u als eigenaar van de caravan.

* Totdat de caravan officieel verkocht is blijven alle betalingsverplichtingen van toepassing.

Heeft u een leuk verblijf gehad op de Midicamping of viel het tegen?
Geef uw review via verschillende kanalen op mijncomplimenten/midicamping.
(facebook,zoover,googlemaps,Yelp)